• Branżowa Szkoła I stopnia
    Branżowa Szkoła I stopnia
  • Branżowa Szkoła I stopnia
    Branżowa Szkoła I stopnia

Dzisiaj jest czwartek, 26 stycznia 2023 roku. Do zakończenia roku szkolnego pozostało: 148 dni. Matura za: 98 dni.

Imieniny: Pauli, Polikarpa, Pauliny

Najczęściej zadawane pytania przez uczniów i rodziców:

1.    Jak uzyskać promocję do klasy następnej?

Uczeń musi uzyskać pozytywne oceny końcoworoczne z przedmiotów ogólnokształcących realizowanych w szkole,  oceny pozytywne z przedmiotów zawodowych realizowanych podczas czterotygodniowego kształcenia zawodowego w specjalistycznych ośrodkach oraz pozytywną ocenę z praktyki zawodowej.

2.    Jakie warunki musi spełniać pracodawca, aby móc podpisać z nim  umowę o praktyczną naukę zawodu?

Pracodawca musi spełniać trzy warunki tj. osoba sprawująca bezpośrednią opiekę nad młodocianym powinna posiadać przygotowanie pedagogiczne, uprawnienia mistrzowskie lub ukończone studia w danym kierunku, a  w przypadku zawodów rzemieślniczych umowa powinna zostać zgłoszona do CECH-u.

3.    Na czym polegają kursy zawodowe?

Uczeń jest kierowany corocznie na czterotygodniowe kursy zawodowe do wyspecjalizowanych Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. W zależności o d zawodu są to najczęściej Ośrodki w Kluczborku, Dobrodzieniu lub Głubczycach. Jeżeli liczba osób realizujących dany zawód jest niewielka to istnieje możliwość realizacji kursu w innych ośrodkach np. Nysa, Wschowa.

4.    Gdzie są uczniowie zakwaterowani podczas realizacji kursów zawodowych?

Przy ośrodkach znajdują się internaty, bursy. Kierownik szkolenia praktycznego zawiadamia je o przybyciu i przygotowaniu miejsca dla uczniów.

5.    Kto ponosi koszty kształcenia na kursach zawodowych?

Koszt kursu pokrywa szkoła. Rodzice ucznia pokrywają zakwaterowanie i wyżywienie ucznia.

6.    Ile godzin tygodniowo powinien uczeń realizować praktykę zawodową?

Zgodnie z obowiązującym prawem kierujemy się następującym rachunkiem: od 40 godzin odejmujemy  sumę lekcji  w tygodniu.

7.    Jakie są  obowiązki ucznia na praktyce zawodowej?

Prawa i obowiązki ucznia wynikają bezpośrednio z podpisanej umowy, a w szczególności:
– dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników  w nauce,
– przestrzegać czasu i porządku pracy ustalonych przez pracodawcę,
– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
– wypełniać  systematycznie obowiązek kształcenia,
– odnosić  się z szacunkiem do przełożonego i przestrzegać zasad koleżeńskiej współpracy
– przystąpić do egzaminu czeladniczego po zakończeniu nauki zawodu lub sprawdzającego po zakończeniu przyuczenia

8.    Jakie obowiązki powinien wypełniać pracodawca?

Obowiązki pracodawcy wynikają bezpośrednio z umowy tj.:
– zatrudnić i szkolić młodocianego zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu
– zaopatrzyć młodocianego w przewidziany na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną i roboczą, narzędzia pracy, materiały i inne potrzebne urządzenia
– stosować się do przepisów o ochronie pracy i zdrowia młodocianych
– kierować młodocianego na badania lekarskie, zgodnie z przepisami  i ponosić koszty z tym związane
– zgłaszać młodocianego w ustalonych terminach na naukę dokształcającą, umożliwić mu regularne uczęszczanie na tę naukę oraz kontrolować wykonanie przez niego obowiązku dokształcania teoretycznego
– pokryć koszty egzaminu czeladniczego zdawanego przez młodocianego w pierwszym wyznaczonym terminie

9.    Jakie wynagrodzenie otrzymują młodociani pracownicy?

W I roku nauki nie mniej niż 4%, w II roku nie mniej niż 5%, w III roku nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”

10.    Czy można zmienić pracodawcę, u którego realizowana jest praktyczna nauka zawodu?

Sporadycznie zdarzają się takie sytuacje. Koniecznym jest zachowanie ciągłości realizowanej praktyki.

11.    Czy można zmienić zawód?

Zawód można zmienić,  ale wiąże się to z wydłużeniem cyklu kształceniu ze względu na obowiązek 36 miesięcznej praktyki zawodowej.