W naszej szkole realizujemy programy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Fundacja jest organizacją pozarządowa,której celem jest przygotowanie młodzieży do życia warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwia młodym ludziom zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizacje planów zawodowych.
Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodych ludzi, działającej obecnie w stu dwudziestu krajach.

W naszej szkole realizowane są obecnie cztery programy oferowane przez fundację:
Otwarta firma, Moje finanse, Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, Dzień przdsiębiorczości.

Programy przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów. Uczą poprzez działanie, oferują wiele możliwości praktycznego sprawdzenia wiedzy.
Więcej informacji na stronie www.junior.org.pl

„Moje finanse”

To innowacyjny program edukacji finansowej. Jego celem jest poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej działania sektora finansowego oraz kształtowania umiejętności , które umożliwiają efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego. Podczas realizacji programu edukacyjnego „Moje finanse” wykorzystywane są nowatorskie metody pracy z uczniami, które rozbudzają aktywność poznawczą , wyposażają w praktyczną wiedzę i kluczowe umiejętności z zakresu edukacji finansowej. Elementy programu są wykorzystywane podczas lekcji „podstaw przedsiębiorczości” w klasach pierwszych oraz podczas zajęć dodatkowych. Są to m.in. WebQuesty, ćwiczenia , testy uczące, filmy, prezentacje, konkursy, wykłady.

Wszystkie materiały edukacyjne są dostępne za pośrednictwem platformy internetowej dla uczniów biorących udział w programie.

„Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”

Innowacyjny program edukacyjny realizowany w ramach przedmiotu „Ekonomia w praktyce”. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo jest grą edukacyjną .Jej istotą jest założenie i prowadzenie w szkole realnie działającej firmy-młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa zorganizowanego na wzór spółki jawnej, w której uczniowie wytwarzają i sprzedają gotowe produkty i świadczą usługi. Celem działania młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa jest przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz rozwijanie ich inicjatywności i przedsiębiorczości. Program umożliwia rozwijanie ważnych umiejętności m.in.: podejmowanie decyzji indywidualne i grupowo, rozwiązywanie konfliktów, współdziałanie w zespole, działanie na podstawie norm, sprawne posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, dobrego planowania, racjonalnego gospodarowania zasobami, określania ryzyka, autoprezentacji, planowania. Program sprzyja kształtowaniu postawy przedsiębiorczej: uczciwości, wiarygodności, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, wytrwałości w poszukiwaniu, odkrywaniu i dążeniu do wyznaczonych celów, poczucia własnej wartości, szacunku dla innych, kreatywności i kultury osobistej

Obszary działania uczniów w ramach „Młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa”:

S Szukamy pomysłu na sukces
U Układamy plan działania „Młodzieżowego miniprzedsiebiorstwa”
K Kto? Co? Jak? – organizacja i zarządzanie w „Młodzieżowym miniprzedsiębiorstwie”
C Czym zaskoczyć klientów? – marketing „Młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa”
E Efekty finansowe – finanse „Młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa”
S Sami o sobie- podsumowanie działalności „Młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa”

 

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości to ogólnopolski program jednodniowych praktyk, który daje młodzieży możliwość porównania wyobrażenia o danym zawodzie i stanowisku pracy z rzeczywistością. Jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

 • odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
 • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
 • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
 • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
 • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl

Otwarta firma

Otwarta firma – Biznes przy tablicy” to około dwugodzinne spotkanie młodzieży
z przedstawicielami lokalnego biznesu, organizowane w ramach „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości”, największego na świecie wydarzenia mającego na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.
Szkoła uczestnicząc w programie:

 • tworzy sprzyjającą atmosferę do współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie
 • buduje pozytywne relacje z lokalnym biznesem
 • umożliwia młodzieży bezpośredni kontakt z praktykami biznesu
 • przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym
 • pomaga rozwijać młodzieży przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania
 • przybliża podstawowe zasady działalności gospodarczej
 • umożliwia uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy
 • przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy
 • pomaga młodym ludziom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością.