Dzisiaj jest wtorek, 05 grudnia 2023 roku. Do zakończenia roku szkolnego pozostało: 199 dni. Matura za: 154 dni.

Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy

Zespół Szkół w Krzepicach stanowi dziś Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego, Liceum Ekonomiczne oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Pod tą nazwą nie kryją się tylko budynki, ale przede wszystkim ogrom pracy i poświęcenia nauczycieli oraz uczniów. Historia Zespołu Szkół sięga jeszcze 1945 r., kiedy to z inicjatywy Jana Pronobisa powstało Gimnazjum w Krzepicach, które stało się "podwaliną" współczesnego L.O. Tymczasem 1 września 1948 r. na skutek szkolnej reformy szkolnej Gimnazjum przekształciło się w szkołę ogólnokształcącą stopnia licealnego o nazwie "Prywatna Średnia Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach". Stabilizację szkoły datuje się od dnia 1 września 1948r., kiedy stanowisko dyrektora objął Aleksander Ryło, który pełnił te funkcję przez 20 lat, tj. do 31 sierpnia 1969 r. Dnia 14 kwietnia 1950 r. szkoła ta zarządzeniem Ministra Oświaty zyskała miano państwowej. W latach 1959-63 trwała budowa gmachów dla liceum i internatu. W 1963r. oddano do użytku internat oraz miało miejsce prezydium uroczystości przekazania nowej szkoły, której pełna nazwa od tamtej chwili brzmiała: "Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Krzepicach". Na ów czas ten dwupiętrowy gmach szkolny posiadał 11 sal lekcyjnych, 4 pracownie specjalistyczne wraz z gabinetami, bibliotekę z czytelnią, aulą, salą gimnastyczną i szatnią. Szkoła ta jest pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 517. Natomiast do internatu w niedługim czasie został dobudowany Dom Nauczyciela, w którym znajdowały się mieszkania dla sześciu rodzin.

Stanowiska dyrektora obejmowali kolejni profesorowie (m.in. mgr Edward Bogatko, mgr Marian Słaboń czy obecny mgr Grzegorz Mastalerz), a szkoła rozwijała się zarówno pod względem materialnym, jak i duchowym. Otwarto bowiem Studium Wychowania Przedszkolnego oraz wiele gospodarczych obiektów pomocniczych, w tym, szczególnie dzięki staraniom Komitetu Rodzicielskiego, który zawsze żywo uczestniczył w życiu szkoły, powstała stołówka oraz strzelnica sportowa. Dnia 1 października 1977 r. powstało Liceum Rolnicze i Zasadnicza Szkoła Rolnicza. W tym właśnie roku powstał Zespół Szkól w Krzepicach, który jak wiadomo dziś przybrał nieco inną formę. Szkoła ta wielokrotnie i w różnych okolicznościach była wyróżniana. Po raz pierwszy wielkim zaszczytem dla L.O., była wizyta w 1976 r. Ministra Oświaty i Wychowania, Jerzego Kuberskigo, a następnie zaproszenie grona pedagogicznego do Warszawy. Kolejnym wielkim wydarzeniem w dziejach szkoły było zorganizowanie Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 1977/78, kiedy to Przedstawiciel Ministerstwa Oświaty i Wychowania odznaczył Liceum Medalem Komisji Narodowej, a medalami indywidualnymi zostali obdarowani długoletni nauczyciele szkoły: mgr Antoni Kała oraz mgr Jan Sikora. Z kolei w 1979r. Liceum zostało odznaczone Medalem Edukacji Narodowej "Za Zasługi dla LOK". Żadne z tych osiągnięć nie byłyby możliwe, gdyby niejednokrotnie mordercza, okupiona łzami i potem, praca grona pedagogicznego. Najwybitniejszymi osobistościami, które zasłużyły się nie tylko dla szkoły jako nauczyciele, ale stały się niemal legendarnymi postaciami w historii edukacji i szkolnictwa byli: dr Ignacy Kozielewski - działacz harcerski; współzałożyciel harcerstwa polskiego; twórca hymnu ZHP ("Wszystko, co nasze..."); uzyskał doktorat na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie; wybitny pedagog, pisarz, publicysta; redaktor wielu czasopism związanych z harcerstwem i młodzieżą; dyrektor L.O. im. Władysława Broniewskiegio w Krzepicach w latach 1947/48; nauczyciel - patriota, który poświęcił całe swoje życie młodzieży; oraz prof. Jadwiga Mszczyńska- nauczycielka matematyki, która przez 40 lat pracowała w krzepickim liceum; gorliwa chrześcijanka; "nauczycielka z powołania," - jak ją wspominają-która krzewiła w młodzieży wiedzę, wiarę i miłość do Ojczyzny w czasach okrutnego socjalizmu, a później totalitaryzmu komunistycznego.

Tradycją szkoły stały się zjazdy absolwentów. Pierwszy Zjazd Absolwentów i Wychowanków odbył się w czerwcu 1970r., podczas którego odsłonięto tablicę pamiątkową oraz powołano do życia Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Krzepicach, którego działalność polegała przede wszystkim na umacnianiu więzi ze szkołą i zaangażowaniu w jej życie oraz utrzymywaniu kontaktów między absolwentami, którzy choć często rozproszeni na różnych stronach Polski i nie tylko, chętnie powracają do lat młodzieńczych związanych z tą właśnie szkołą. Młodzież z kolei od zawsze była zaangażowana w liczne organizacje pozaszkolne oraz zajęcia pozalekcyjne. Przede wszystkim bardzo silnie związane ze szkoła było harcerstwo, które nawet w trudnych dla całego państwa czasach socjalistycznych prężnie działało. Do dziś istnieje bowiem drużyna harcerska "SKAMANDORS", która nie tylko roznieca płomień miłości do Ojczyzny, ale również stanowi źródło wypoczynku i rozrywki dla młodzieży. Harcerze organizują liczne obozy, wycieczki oraz co roku uczestniczą w Festiwalu Piosenki Harcerskiej. Dużą rolę w organizowaniu wolnego czasu młodzieży odgrywa wciąż Szkolny Klub Sportowy(SKS), koło PCK, które angażuje uczniów w liczne prace społeczne i działalność charytatywną (obecnie m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza i wiele innych). Poza tym zdobyte na lekcjach wiadomości są utrwalane i pogłębiane podczas zajęć pozalekcyjnych takich, jak koła zainteresowań (związane z przedmiotami szkolnymi, tj. biologiczne, chemiczne, informatyczne, historyczne, języków obcych, matematyczne, geograficzne itp., a także poetyckie, teatralne, dyskusyjny klub filmowy), przedstawienia teatralne, operowe, udział w redagowaniu gazetki szkolnej, w rajdach turystycznych, wycieczkach krajoznawczych lub zagranicznych. Wszystko to ma ogromny wpływ na ukształtowanie postawy młodzieży, rozwój ich zainteresowań, sylwetki społeczno-kulturalnej oraz poszerzanie horyzontów myślowych.

Zespół Szkół w Krzepicach to szkoła z wielkim doświadczeniem, które na progu III tysiąclecia, pod wodzą znakomitych nauczycieli otwartych na młodych ludzi, wprowadzają ich w dorosłe życie. Świadectwem wspaniałego dorobku są absolwenci tego Zespołu Szkól, którzy nie tylko zdobyli dobre wykształcenie, ale stali się dobrymi ludźmi!